اطلاعیه

سهامداران گرامی، به لطف الهی 490 درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی شرکت توسط سازمان بورس تایید گردید.با تصویب مجمع فوق العاده در 18 دیماه و صدور مجوز مجدد بورس این افزایش سرمایه به ثبت رسیده و به سهام عزیزان اضافه خواهد گردید،مراتب در کدال اطلاع رسانی می گردد.