تاریخچه شرکت کشت و صنعت جوین:

این شرکت در بهمن ماه سال 1354 (1976 میلادی) با سرمایه دویست میلیون ریال تحت شماره 24120 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران تحت عنوان شرکت تولیدی قند جوین به ثبت رسید. سپس در دی ماه 1355 (1977 میلادی) به شرکت کشت و صنعت جوین سهامی خاص تغییر نام یافته است و مجدداً در سال 1379 به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ1379/03/23 از (سهامی خاص) به نام کشت و صنعت جوین (سهامی عام) تغییر یافت و در تاریخ 1399/08/07 برای اولین بار سهام آن با نماد جوین در بازار پایه فرابورس ایران مورد معامله قرار گرفت و در حال حاضر با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-004 مورخ 1399/02/08 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/11/12 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 7,455,240 میلیون ریال به‌مبلغ 14,910,480 میلیون ریال ( از محل سود انباشته و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی ) به فعالیت خود ادامه می دهد.
تأسیس کارخانه قند و بهره برداری از آن به منظور تولید شکر و تولید محصولات جانبی، خرید مواد اولیه، فروش تولیدات کارخانه و انجام کلیه امور بازرگانی و صنعتی مرتبط با آن، همچنین فعالیت در امور کشاورزی و دامپروری، باغات، اسیدسیتریک، تولید بذر و … مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت می باشد
.