شرکت کشت وصنعت جوین در بهمن ماه 1354 در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران تحت شماره 24120 به نام شرکت قند جوین(سهامی خاص) به ثبت رسیده وبه استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 26 دیماه 1355 نام شرکت به شرکت کشت وصنعت جوین تغییر یافت وتحت شماره 95 در اداره ثبت جوین به ثبت رسیده است.

مرکز شرکت واقع در سبزوار- جوین- جنب ایستگاه راه آهن نقاب می باشد.

موضوع شرکت :

تأسیس کارخانه قند و بهره برداری از آن به منظور تولید شکر و محصولات جانبی وخرید مواد اولیه و فروش تولیدات کارخانه وانجام امور بازرگانی وصنعتی مرتبط با آن وهمچنین فعالیت در امور کشاورزی و دامپروری وعملیات تجاری وسرمایه گذاری مرتبط با موضوعات فعالیت فوق می باشد.

کارخانه قند این شرکت در کنار راه آهن تهران – مشهد، ایستگاه نقاب که یکی از مهمترین ایستگاههای راه آهن جوین می باشد واقع شده است وخط آهن از داخل مزارع یازده گانه این شرکت در دشت جوین به مساحت دوازده هزار هکتار زمین با یکصد وسی حلقه چاه عمیق عبور می کند که از امتیازات این شرکت می باشد.

به موجب مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1379/3/23 شرکت کشت وصنعت جوین(سهامی خاص) ، به شرکت سهامی عام کشت وصنعت جوین تغییر یافت، در حال حاضر سرمایه شرکت 421 میلیارد ریال می باشد.

عمده فعالیت های شرکت سهامی عام کشت وصنعت جوین ، در قالب 9 شرکت و 2 کارخانه  و 1 واحد دانشگاه انجام می پذیرد.