آگهی مناقصه خرید تجهیزات نیروگاه خورشیدی-Limited Tender