آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای اصلاح ماده در خصوص میزان سرمایه شرکت

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 99/10/18 در مرکز شرکت واقع در شهرستان جوین، بالاتر از ایستگاه راه آهن نقاب، حضور بهم رسانند.