تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در تاریخ 99/10/18

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-172 مورخ 1399/09/26، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/18 درمحل مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين   برگزار گردید و در خصوص افزایش سرمایه تصمیم گیری نمود.براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای/ خانم  غلامرضا محمدپور مقدم  به‌عنوان رئیس مجمع .آقای/ خانم  امير صفري شاد  به‌عنوان ناظرمجمع .آقای/ خانم  زهرا کاوه  به‌عنوان ناظرمجمع .آقای/ خانم  علي اکبر صالح  به‌عنوان منشی مجمع .

 درصد حاضرین در جلسه مجمع 85.76 %