مجمع عمومی سالیانه شرکت برگزار شد

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشت و صنعت جوین براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/08/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1400/08/27 درمحل  مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين  برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به
1400/04/31
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
جزئیات بیشتر این خبر را می توانید در سامانه اطلاع رسانی ناشران کدال پیگیری کنید