تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/04/31 شرکت کشت و صنعت جوين

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/09/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/09/27 درمحل مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه :تغییر موضوع فعالیتاعضای هیئت رئیسه:براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:آقای/ خانم  غلامرضا محمدپور مقدم  به‌عنوان رئیس مجمع .آقای/ خانم  مهدي عالي گلستان  به‌عنوان ناظرمجمع .آقای/ خانم  زهرا کاوه  به‌عنوان ناظرمجمع .آقای/ خانم  علي اکبر صالح  به‌عنوان منشی مجمع .تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه : به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از تغييرات در ماده دو اساسنامه شرکت که به پيوست تقديم ميگردد به تغييرات در ماده دو اساسنامه شرکت که به پيوست تقديم ميگردد تغییر یافت .