تاریخچه کارخانه قند

شرکت کشت و صنعت جوین در بهمن ماه 1354 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران تحت شماره 24120 به نام شرکت قند تولیدی جوین(سهامی خاص) به ثبت رسیده و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 26 دیماه 1355نام شرکت به شرکت کشت و صنعت جوین تغییر یافت و تحت شماره 24120 در اداره ثبت جوین به ثبت رسیده است.

موضوع شرکت:

تأسیس کارخانه قند و بهره برداری از آن به منظور تولید شکر و محصولات جانبی و خرید مواد اولیه و فروش تولیدات کارخانه و انجام امور بازرگانی و صنعتی مرتبط با آن و همچنین فعالیت در امور کشاورزی و دامپروری وعملیات تجاری و سرمایه گذاری مرتبط با موضوعات فعالیت فوق می باشد.

این شرکت در کنار خط راه آهن تهران – مشهد، ایستگاه نقاب که یکی از مهمترین ایستگاههای راه آهن می باشد واقع شده است و خط راه آهن از داخل مزارع یازده گانه این شرکت در دشت جوین به مساحت دوازده هزار هکتار زمین با یکصد وسی حلقه چاه عمیق عبور می کند که از امتیازات مهم این شرکت می باشد.

ظرفیت رسمی این کارخانه در ابتدا 2111 تن مصرف چغندر قند در شبانه روز بوده و هم اینک به 5000 تن افزایش یافته، بطوری که در حال حاضر بزرگترین کارخانه قند مصرف کننده چغندر قند در ایران می باشد ، محصول کارخانه قند جوین در حال حاضر شکر سفید با کیفیت بالا و با نشان استاندارد می باشد.

محصولات: