این واحد در سال 1384 با هدف تحقیق، تولید وتوسعه در بخش کشاورزی شروع به فعالیت نمود که شامل بخش های تحقیقات کشاورزی، بهنژادی بذر محصولات مختلف، بهزراعی، آزمایشگاه آب و خاک، کلینیک گیاهپزشکی، هواشناسی وفرآوری بذر می باشد. این واحد هم اکنون در مساحتی بیش از 30000 مترمربع مجهز به انبارها، تأسیسات و تجهیزاتی شامل دستگاه بوجار، دستگاه کالیبراسیون، سم زن، دستگاه شیلر ذرت، هاسکر ذرت و خشک کن با ظرفیت روزانه 60 تن، فعال می باشد.

فرآوری بذر محصولات مختلف ذرت، گندم، جو، سورگوم، یونجه، سبزی و صیفی و سایر محصولات با ظرفیت بیش از 10 هزار تن در سال و فروش به بازار داخل و خارج کشور

ثبت 11 رقم بذر هیبرید ذرت در فهرست ملی ارقام گیاهی کشور

تحقیقات بهنژادی و بهزراعی بر روی محصولات گندم، جو، ذرت و …. انجام طرحهای تحقیقاتی از جمله مقایسه ارقام ذرت، گندم و جو، چغندر قند پائیزه و بهاره و کلزا

انجام آزمایشات آب و خاک ونماتد چغندر قند جهت مزارع اختصاصی و پیمانکاران شرکت با بیش از هزار وپانصد نمونه در سال