• شرکت کشت و صنعت نمونه کشوری در سال 1399
  • کسب تندیس جهانی انرژی
  • دریافت جایزه ملی بنیاد انرژی در سال 1394
  • کسب مقام برتر محیط زیست از جامعه سبز اتحادیه اروپا در سال 1394
  • دریافت لوح صنعت برگزیده سبز کشور در سال های 1387،1384،1383،1381
  • دریافت نشان طلایی تحقق و توسعه در سال 1383