واحد دامپروری موحد گستران جوین به عنوان اولین واحد اقماری شرکت کشت و صنعت جوین با هدف توسعه و سرمایه گذاری در بخش دامپروری در تاریخ ششم بهمن ماه سال 1377 به ثبت رسیده است و سرمایه ثبتی آن سی میلیارد ریال می باشد .

فعالیت ها:

واحد دامپروری موحد گستران جوین در زمینه نگهداری گاوشیری و پرورش گوساله پرواری ، نگهداری گوسفند داشتی وپرورش گوسفند پرواری، تولید وپرورش طیور وتولید خوراک دام وطیور فعالیت می کند، ودر حال حاضر دارای تأسیسات ذیل می باشد.

***یک واحد گاو شیری به ظرفیت  411 رأس مولد و1111 رأس کل گله با تولید سالانه 4411 تن شیر و241  تن گوشت قرمز.

*** واحد مرغ گوشتی 211 هزار قطعه ای با تولید سالانه بالغ بر 2411 تن گوشت سفید.

*** واحد گوسفند داری با مجوز هر کدام 4 هزار رأس پرواری در هر دوره ودر مجموع 11111 رأسی و گوسفند داشتی1111 رأسی.

*** واحد خوراک دام با تولید 8 هزار تن در سال و صرفاً جهت مصارف داخلی و واحدهای مرغداری، گاوداری و گوسفندداری راه اندازی گردیده است .