آگهی مزایده فروش بخشیاز محصولات سردرختی آلبالو و آلو