دریافت لوح تقدیر از وزارت جهاد کشاورزی بابت ارتقا دانش فنی تولید نهال