شماره چهارم (بهمن ماه1402)نشریه داخلی شرکت کشت و صنعت جوین منتشر شد