مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت جوین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت جوین، در روز پنجشنبه1402/11/12 مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت جوین در محل مرکز شهرستان جوین برگزار شد.

در این مجمع فوق العاده که با حضور درصد مالکیتی 81/47% سهامداران برگزار شد؛ گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه قرائت شد و مواردی از جمله افزایش سرمایه از محل سود انباشته، اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام جدید و تطابق ماده 14 و 20  اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

با تصویب سهامداران، میزان سهام شرکت کشت و صنعت جوین در این مجمع عمومی فوق العاده از 7,455,240 میلیون ریال به 14,910,480میلیون ریال افزایش یافت.