آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده(اصلاحیه)

پبرو آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده منشر شده در روزنامه قدس خراسان به شماره 10285 مورخ1402/10/27 بدینوسیله دستور جلسه به شرح ذیل اصلاح می گردد.