آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/08/26 در استان خراسان رضوي ،شهر جوين به آدرس مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.