تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت جوین در تاریخ1400/02/29

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/02/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/02/29 درمحل مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید.